Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Lahex Oy
Kuusitie 14
01840 Klaukkala

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Petra Lindbohm
09 879 6766
petra@lahex.fi

Rekisterin nimi

Lahex Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen ja hallinnointiin, sekä asiakasviestintään, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
Tietoja voidaan käyttää myös lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterin sisältö

Rekisteri pitää sisällään asiakkaan
– perustiedot, kuten etu- ja sukunimi,
– kansalaisuus, asiointikieli
– osoite,
– sähköpostiosoite,
– puhelinnumero,
– henkilötunnus yksilöintiä, luotettavaa tunnistamista sekä mahdollisia perintätoimia varten,
– asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot jotka ovat tarpeen isännöinnissä,
– isännöitävää kohdetta koskevat tiedot, kuten omistusta ja saantoa sekä mahdollista vuokralaista ja vuokrasuhdetta koskevat tiedot
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sekä tapahtumatiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään oman ilmoituksen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muulla tavalla suoraan rekisteröidyltä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisterikeskukselta sekä muista vastaavista rekistereistä.

Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Kaikki rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina.
Rekisterinpitäjän tietokannat sekä ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla suojattu.

Käyttöoikeudet on rajattu niin, että rekisterin sisältämiin tietoihin pääsy on sallittu vain rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi tai työtehtävien hoitamiseksi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan rekisterissä olevat tiedot poistetaan heti, kun niiden käsittely ei enää ole tarpeen, viimeistään lain edellyttämän ajan päätyttyä.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi vaatia tiedon korjaamista esittämällä rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.